Regulamin

Wstęp

 1. Niniejszy regulamin serwisu infowisko.pl („Regulamin”) reguluje zasady i sposób korzystania z serwisu internetowego.

 2. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym infowisko.pl dotyczące przedsiębiorstw i instytucji mają swoje źródło w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Ponadto, w serwisie udostępniane są także informacje dostarczone spółce infowisko.pl przez przedsiębiorstwa i instytucje, które pozostają z infowisko.pl w bezpośrednim kontakcie.

 3. Ramy prawne przetwarzania przez infowisko.pl danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Ramy prawne przetwarzania przez infowisko.pl danych osób fizycznych, dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w wizytówkach przedsiębiorstw są określone w następujących aktach:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  3. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

§ 2

Definicje

 1. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z serwisu infowisko.pl oraz zapoznaje się z treścią prezentowaną w Serwisie lub korzysta z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i Usługodawcę.

 2. Usługodawca

 3. Baza Danych – oznacza zbiór wszelkiej treści i wszelkich danych dotyczący przedsiębiorców i instytucji dostępny i prezentowany w ograniczonym zakresie dla Użytkownika za pośrednictwem narzędzi elektronicznych udostępnionych przez Usługodawcę (wyszukiwarki) w Serwisie.

 4. Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem infowisko.pl, zawierającą wyszukiwarkę umożliwiającą przeszukiwanie Bazy Danych.

 5. Pliki „cookies” – pliki tekstowe zawierające dane informatyczne. Pliki Cookies stosuje się najczęściej celem monitorowania aktywności Użytkowników.

 6. Regulamin – oznacza regulamin serwisu internetowego infowisko.pl.

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników

Usługodawca w ramach Serwisu bezpłatnie umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie i przeglądanie informacji o przedsiębiorcach lub instytucjach publikowanych w Serwisie. Ponadto, Użytkownicy w ramach bezpłatnego korzystania z Serwisu mogą wyszukiwać i przeglądać artykuły opublikowanych w Serwisie oraz publikować w Serwisie opinie o przedsiębiorcach lub instytucjach.

§ 4

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców i instytucji

 1. Usługodawca w ramach Serwisu bezpłatnie świadczy na rzecz przedsiębiorców i instytucji usługę prezentacji podstawowych informacji o przedsiębiorstwie lub instytucji w formie wizytówki zawierającej ogólnodostępne dane opublikowane w CEIDG lub KRS, bądź na stronach internetowych przedsiębiorstwa/instytucji.

 2. Przedsiębiorca lub instytucja może w każdym czasie żądać usunięcia komentarza opublikowanego w opinii, dotyczącego przedsiębiorstwa lub instytucji, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. Przedsiębiorstwo lub instytucja może w każdej chwili zrezygnować z prezentacji bezpłatnej wizytówki w Serwisie.

 4. Prezentacja w Serwisie wizytówki zawierającej rozszerzone informacje o przedsiębiorstwie lub instytucji jest możliwa na podstawie odrębnej umowy zawartej przez przedsiębiorstwo lub instytucję z Usługodawcą.

§ 5

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Infowisko.pl upoważnia każdego Użytkownika do korzystania z Serwisu i zapoznawania się z treścią Bazy Danych wyłącznie w ograniczonym zakresie, wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Warunkami technicznymi korzystania z Serwisu są:

  1. dostęp do sieci Internet;

  2. zainstalowana przeglądarka internetowa, m.in.: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.

 3. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu nie nabywa żadnych praw, w szczególności praw autorskich czy licencji, do treści zawartych w Serwisie, które pozostają własnością Usługodawcy i jej kontrahentów. Dane zamieszczone w Serwisie nie mogą być elektronicznie pobierane przez Użytkownika w celu tworzenia list wysyłkowych służących seryjnemu składaniu jakichkolwiek ofert handlowych w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, bądź tworzeniu innych baz danych.

 5. Użytkownik nie jest uprawniony do odpłatnego bądź nieodpłatnego udostępniania osobom trzecim treści zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem możliwości udostępnienia wizytówki w serwisach społecznościowych przy wykorzystaniu standardowych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik nie jest także uprawniony do generowania za pośrednictwem oprogramowania zapytań i wykonywania operacji inżynierii zwrotnej wobec mechanizmu wyszukiwarki i Bazy Danych oraz rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie pozyskanych w ten sposób części lub całości Bazy Danych.

 6. Prawa do treści zamieszonych w Serwisie oraz znaków towarowych i Baz Danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły odpowiednią zgodę na ich umieszczenie w Serwisie bądź nie złożyły co do tego faktu żadnego sprzeciwu.

 7. Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy w ramach opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich.

 8. Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z Serwisu.

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.

 10. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności działania siły wyższej.

§ 6

Dodawanie opinii

 1. Użytkownik może wystawiać opinie przedsiębiorcom lub instytucjom.

 2. Opinie wystawione przez Użytkownika są opatrywane podanym przez niego w treści opinii dowolnym podpisem.

 3. Opinie na temat przedsiębiorców lub instytucji mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej oraz opierać się na osobistych doświadczeniach Użytkownika wystawiającego opinię. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść komentarza do zamieszczonej opinii.

 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w komentarzach do opinii treści bezpośrednio lub pośrednio reklamowych lub rozsyłanie bądź umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam).

 5. Zamieszczane komentarze do opinii o przedsiębiorcach lub instytucjach nie mogą naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie pomówień, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, itp.

 6. Infowisko.pl ma prawo odmówić opublikowania komentarza do opinii, a opublikowany komentarz lub inne informacje zamieszczone w serwisie przez Użytkownika usunąć, jeżeli są one sprzeczne z niniejszym Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub gdy godzą w dobre obyczaje.

§ 9

Dodawanie przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych

 1. Dodawanie przez Użytkowników przedsiębiorstw i instytucji do Bazy Danych jest możliwe poprzez administratora strony infowisko.pl.

 2. Dane podane przez Użytkownika przed ich publikacją w Serwisie w formie bezpłatnej wizytówki są weryfikowane przez Usługodawcę pod kątem autentyczności.

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Infowisko.pl nie ponosi odpowiedzialności:

  1. za treść i formę opinii umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika;

  2. za szkody spowodowane zawartością treści jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych przez Użytkowników;

  3. za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań;

 2. Infowisko.pl nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odszkodowawczej, wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualności, jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach Serwisu.

 3. Infowisko.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich lub jakichkolwiek Użytkowników, którzy w sposób niezgodny z zasadami korzystania z Serwisu wykorzystują treści zawarte w Serwisie.

§ 11

Statystyki

Infowisko.pl zastrzega prawo do zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu oraz Regulaminu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu stosownych przepisów prawa i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

§ 12

Polityka prywatności

 1. Podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane plikami „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

 3. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z infowisko.pl reklamodawców lub partnerów biznesowych.

 4. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację tożsamości Użytkownika.

§ 13

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane Przedsiębiorców zawarte w bezpłatnej wizytówce są przetwarzane:

  1. w celu prowadzenia przez infowisko.pl działań analitycznych i statystycznych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów UoPWISP, w szczególności art. 5 pkt 1) tej ustawy,

  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone Usługodawcy w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. w celu realizacji obowiązków prawnych infowisko.pl wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 2. Dane Użytkowników są przetwarzane:

  1. w celu świadczenia przez infowisko.pl usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie zgody udzielonej w trybie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być wycofana przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. w celu realizacji obowiązków prawnych infowisko.pl wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 3. Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przy czym dane udostępnione przez nich w Formularzach Serwisu są przetwarzane do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło udostępnienie, a następnie przez okres do 5 lat. Ponadto Dane Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez infowisko.pl obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec Użytkowników.

 4. Każdy podmiot, którego dane są administrowane przez Usługodawcę ma prawo żądania dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych infowisko.pl: biuro@infowisko.pl

 6. Infowisko.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w Serwisie, w tym ochronę przed ujawnieniem danych osobom nieuprawnionym. Systemy teleinformatyczne oraz procedury stosowane przez infowisko.pl są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń.

§ 14

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@infowisko.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie danych osoby wnoszącej reklamację (imię, nazwisko, adres) oraz uzasadnienie reklamacji.

 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w treści reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu.

 3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odwołania się od treści odpowiedzi na reklamację.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. osób fizycznych (Przedsiębiorców), dotyczących prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG, zawartych w bezpłatnych wizytówkach przedsiębiorstw prezentowanych w Serwisie, takich jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża

 2. Użytkowników, w zakresie danych udostępnionych infowisko.pl, Formularzu Subskrypcji Newslettera, treści opinii opublikowanych w Serwisie, treści korespondencji prowadzonej z infowisko.pl oraz plików „cookies” powiązanych z danymi jednoznacznie identyfikującymi tożsamość Użytkownika.

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 2. Infowisko.pl zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez opublikowanie aktualnej wersji w Serwisie.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem właściwy jest sąd powszechny dla siedziby Usługodawcy.

 5. Użytkownicy mają zagwarantowany dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.