Kategoria:
Artykuły,

Jaką formę opodatkowania wybrać? Poznaj wady i zalety.

Z prowadzeniem działalności wiąże się konieczność opodatkowania osiąganych z tego tytułu dochodów. Rozpoczynając prowadzenie działalności przedsiębiorca musi zatem dokonać odpowiedniego wyboru w jakiej formie chce się rozliczać. Składając wniosek o wpis do CEIDG przyszły przedsiębiorca będzie zobligowany do dokonania wyboru odpowiedniej dla siebie formy opodatkowania.

W związku z tym kluczowym jest odpowiedzenie sobie na pytanie jakie faktycznie przychody bądź dochody przewidujemy. To najważniejsza kwestia mająca wpływ na wybór formy opodatkowania i wysokości ponoszonego przez przedsiębiorcę podatku. W związku z tym, w naszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie jaką formę opodatkowania wybrać, poznając zalety i wady każdej z nich.

Jaką formę opodatkowania wybrać – rodzaje

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca może rozliczać się:

  • na zasadach ogólnych (17% i 32%),
  • na zasadach ogólnych – jednolita stawka podatku (19%),
  • w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • w postaci karty podatkowej.

Na wybór formy opodatkowania przedsiębiorca ma czas do 20 stycznia każdego roku podatkowego. Wyboru takiego może dokonać również w momencie składania wniosku o wpis do CEIDG.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Najbardziej popularną formą opodatkowania jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. Podatek oblicza się od dochodu, który uzyskujemy po odjęciu od przychodu jego kosztów uzyskania. W zależności od wysokości osiągniętego dochodu przedsiębiorca będzie musiał zapłacić podatek w wysokości 17% bądź 32%. Dodatkowo, w rozliczeniu za 2019 r. podatek wynosi 17,75%.

Kwoty zmniejszające podatek są ściśle określone przez ustawodawcę i uzależnione są od wysokości osiągniętego dochodu.

Opodatkowanie podatkiem liniowym

Kolejną formą opodatkowania, z której może skorzystać przedsiębiorca jest opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem jednolitej stawki podatku w wysokości 19 %. Podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych podstawę obliczenia podatku stanowi uzyskany dochód. Również w tym przypadku przedsiębiorca będzie miał możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne lub składek zdrowotnych.

Zasadniczą różnicą pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych a podatkiem liniowym jest stawka podatku. W związku z tym, w omawianym przypadku stawka podatku będzie stała i wynosić będzie 19 %, niezależnie od osiągniętego w danym roku dochodu. Argumentem za wybraniem tego rodzaju opodatkowania jest to, iż w przypadku osiągania dochodu przewyższającego 85 528 zł rocznie przedsiębiorca uniknie wejścia w II próg podatkowy. Tym samym kwota podatku należnego do zapłacenia będzie zdecydowanie niższa.

Należy jednak pamiętać, że przy wyborze tej formy opodatkowania przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z wielu ulg, co dla niektórych może stanowić ważne kryterium, którym będą się kierować przy wyborze formy opodatkowania. Tak więc, przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy chociażby z ulg dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Opodatkowanie w formie ryczałtu

Odpowiadając na pytanie jaką formę opodatkowania wybrać, warto omówić opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tej formie podatek będzie płacony od osiągniętego przychodu, z zastosowaniem odpowiedniej wysokości ryczałtu. Ponadto, jego wysokość zależna będzie od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z uproszczonych form opodatkowania, jednak zastosować ją mogą tylko ściśle określone grupy. Z tej formy opodatkowania skorzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, działalność w formie spółki jawnej oraz cywilnej. Ponadto, kolejnym obostrzeniem jest wysokość osiągniętego przychodu, który w danym roku nie może przekroczyć kwoty 250 000 euro.

Jaką formę opodatkowania wybrać – karta podatkowa

Przedsiębiorcy mogą również rozliczać się na podstawie karty podatkowej. Tutaj grono podmiotów uprawnionych do skorzystania z tej formy opodatkowania jest ściśle określone przez ustawodawcę. W związku z tym z karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy wykonujący określone rodzaje działalności, np. w zakresie usług grawerskich, mechaniki maszyn, wyrobu pieczątek, zegarmistrzowskich czy kominiarstwa.

Wysokość podatku płaconego w tej formie określana jest odgórnie przez naczelnika urzędu skarbowego w drodze decyzji. Na jego wysokość ma wpływ ilość zatrudnianych przez pracodawcę pracowników oraz liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Aby jednak móc skorzystać z tej formy opodatkowania przedsiębiorca oprócz prowadzenia działalności ściśle określonej w przepisach, nie może zatrudniać osób na umowę zlecenie/dzieło. Ogólnie mówiąc nie może korzystać z usług innych podmiotów. Wyjątek stanowią tu podmioty specjalistyczne, z którymi taka współpraca może zostać nawiązana.

Główną zaletą opodatkowania w tej formie jest to, iż przedsiębiorca nie jest zobligowany do prowadzenia księgowości (w tym ksiąg rachunkowych). Dodatkowo, przedsiębiorca nie musi wpłacać zaliczek na podatek dochodowy czy chociażby składać zeznań podatkowych.

Co nowego?

Ostatnie wpisy